Om kampanjen

En kampanj av Naturskyddsföreningen.

Tyst skog

Artrika naturskogar är avgörande för den biologiska mångfalden och en viktig del i arbetet med att tackla klimatförändringarna. Men Sveriges naturskogar minskar i en allt snabbare takt när de avverkas och ersätts med artfattiga trädplanteringar.

Kampanjen Tyst skog vill förändra bilden av den svenska skogen och öka kunskapen om det akuta läget. Naturskyddsföreningen arbetar för en ny skogspolitik som tar hänsyn till skogens alla värden. Vi arbetar för att uppmärksamma och bevara skogar som har hög biologisk mångfald och värna tätortsnära skogar som är viktiga i människors vardag.

Genom att engagera dig för skogen kan du vara med och bidra till att göra skogsbruket mer hållbart och att mer skog skyddas. För vi har inte råd att låta skogen tystna!

Våra politiska krav

I slutet av 2020 överlämnades den statliga skogsutredningen till regeringen. Utredningens uppdrag var, bland annat, att visa hur man kan kombinera en växande bioekonomi med internationella åtaganden och svenska miljömål.

Utredningen innehåller ett femtiotal förslag, men trots att en del av dessa är bra riskerar utredningen i sin helhet att leda till att fler skyddsvärda skogar avverkas. Därför är det viktigt att politikerna nu fattar de nödvändiga beslut som krävs för att Sverige ska nå målen om biologisk mångfald i skogen.

Nu är det upp till regeringen och januaripartierna. Vi kräver att politikerna tar sitt ansvar för Sveriges skogar:

1. Kasta inte ovärderlig kunskap om nyckelbiotoperna i papperskorgen och säkerställ ersättningar till privata skogsägare med skyddsvärda skogar.

Nyckelbiotoper är unika områden med livsmiljöer för många hotade och känsliga arter. Kunskapen om var nyckelbiotoperna finns är ett mycket viktigt underlag för att bevara den biologiska mångfalden. Utredningen föreslår ett stopp för myndigheternas inventering av nyckelbiotoper och att stora delar av den redan insamlade kunskapen om befintliga nyckelbiotoper raderas. Utan denna information riskerar ännu fler skyddsvärda skogar att avverkas.

Det finns inte heller något intresse från marknaden att handla med virke från skyddsvärda skogar. Om kunskapen kring nyckelbiotoper försvinner blir det svårt för markägare att garantera att råvaran inte kommer från skogar med höga naturvärden – vilket riskerar att skada Sveriges trovärdighet på den internationella marknaden.

Regeringen behöver tillsätta mycket mer resurser till skydd av skog för att Sverige ska kunna nå riksdagens miljömål och leva upp till internationella åtaganden.

2. Ta beslut om skogsbruk och skydd av skog på rätt grunder – inrätta ett vetenskapligt råd för biologisk mångfald i skogen.


Kunskap om naturvärden i skogen är helt avgörande för ett hållbart skogsbruk och för att skogsskyddet ska kunna genomföras på ett effektivt sätt. Utredningen föreslår att regeringen ska tillsätta ett vetenskapligt råd med uppdrag att analysera vad som krävs för att bevara skogens biologiska mångfald, det är mycket positivt

Dessa analyser kommer att utgöra ett ovärderligt underlag för att regeringen ska kunna fatta välgrundade beslut och för att myndigheter och skogsbrukare ska kunna prioritera rätt i arbetet med skydd, skötsel och avsättningar av skog.

3. Bevara Sveriges Amazonas – säkerställ skyddet av våra fjällnära naturskogar.


De stora sammanhängande naturskogarna längs fjällkedjan är Sveriges motsvarighet till Amazonas, och deras betydelse saknar motstycke i hela Västeuropa. Fjällnära naturskogar har inte bara mycket höga naturvärden – de har även en stor betydelse för naturturismen, friluftslivet och renskötseln.

Utredningen föreslår att alla stora sammanhängande naturskogar med höga naturvärden i detta område ska ges ett varaktigt skydd. Förslaget skulle innebära att hoten mot den biologiska mångfalden i fjällnära naturskogar minskar radikalt. Det innebär dock inte att den biologiska mångfalden i landets övriga skogar är säkrad. Skyddsarbetet i resten av Sverige måste därför fortsätta.

4. Låt statens skogar visa vägen – reformera Sveaskog, sänk kravet på avkastning och använd statens skogar för att nå miljömålen.


Utredningen föreslår att Sveaskogs marker ska kunna bytas mot privatägd skog med höga naturvärden för att dessa ska kunna skyddas. Men tyvärr anser utredningen också att statliga Sveaskog ska ha ersättning av staten för detta, det vore rimligare att istället sänka avkastningskravet för bolaget.

Sveaskog behöver reformeras, men dessvärre saknas förslag kring detta i utredningen. Redan idag har bolaget svårt att leva upp till avkastningskravet utan att avverka skyddsvärda skogar. Avkastningskravet måste sänkas och avverkningar av skyddsvärda skogar stoppas. Låt statens skogar visa vägen genom ett mer hållbart och variationsrikt skogsbruk.


Ge skogen en röst
QUIZ: Vad vet du om läget i skogen?